ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดแพร่
วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางยุพิน ทองหล่อ โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง  
2 นางผ่องพรรณ จินตนา โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม สพป.พิษณุโลก เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง  
3 นางสาวพิชญาภา อินทร์สิงห์ โรงเรียนบ้านสมอทอง สพป.อุทัยธานี เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญเงิน  
4 นายอำนวย พรมรัมย์ โรงเรียนบ้านแม่ตาลน้อย ปางปง ปางทราย สพป.ลำปาง เขต 1 เหรียญเงิน  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้คะแนนสูงสุด 3 ลำดับแรก และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ