ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดแพร่
วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางเรวดี โรจน์ประโคน โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป.เชียงราย เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง  
2 นางดาริน มาน้อย โรงเรียนบ้านห้วยเอียน สพป.เชียงราย เขต 4 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง  
3 นายศุภกฤต บุญจินนา โรงเรียนอนุบาลตาก สพป.ตาก เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญเงิน  
4 นายสมจิตร พรหมเผ่า โรงเรียนบ้านปี้ สพป.พะเยา เขต 2 เหรียญเงิน  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้คะแนนสูงสุด 3 ลำดับแรก และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ