เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคใต้
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากระบี่
ระหว่างวันที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายนิพนธ์ นิกาจิ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๐ จังหวัดปัตตานี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงาน
2 นางศรีจิตต์ ขวัญแก้ว โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงาน
3 นายณัฐพงศ์ บำรุง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงาน
4 นายกมล สุวรรณเอกฉัตร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงาน
5 นายสวัสดิ์ บรรจงพาส โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ จังหวัดชุมพร คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงาน
6 ว่าที่ พ.ต. สันทัด สัตยายุทธ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงาน
7 นายสมศักดิ์ ชัยมณี ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตรัง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงาน
8 นายสิกขวัฒน์ ขวัญแก้ว โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงาน
9 นายสุรัตน์ บุญฤทธิ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงาน
10 นายนูซี มะเด็ง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙ จังหวัดนราธิวาส คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงาน
11 นางเสาวลักษณ์ สวัสดิโกมล ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงาน
12 นางวนิดา สุรบรรณ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงาน
13 นายวัฒนชัย แสงศักดา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงาน
14 นายปรณต คหะวงษ์ โรงงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงาน
15 นางนิภา อุตรา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงาน
16 นายนุกูล ศรีขลา โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงาน
17 นายมงคล สุวรรณะ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงาน
18 นายสุมล จริยานุกุล ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงาน
19 นายสัญญา สุรบรรณ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงาน
20 นางสาวมาณี ฉัตรชัยวงศ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงาน
21 นางสุพรรณา แก้วเพิ่มพูล โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงาน
22 นางเดือนนวี เสนชู โรงเรียนสงชลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงาน
23 นางเดือนวดี เสนชู โรงเรียนสงชลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงาน
24 นายอับดนเราะหมาน เดเระมะ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๐ จังหวัดปัตตานี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและดำเนินงาน
25 นายนิพนธ์ นิกาจิ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๐ จังหวัดปัตตานี คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น
26 นายเกษมสุข พสุนธราธรรม ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต ๒ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น
27 นายสุรัตน์ บุญฤทธิ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น
28 นางสุพรรณา แก้วเพิ่มพูน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น
29 นางสายสุนีย์ ชโลธร ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น
30 นางประเทือง หนูแก้ว โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙ จังหวัดนราธิวาส คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น
31 นายอภิชาติ แก้วสองเมือง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๐ จังหวัดปัตตานี คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น
32 นายวิโรจน์ มานพ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ จังหวัดชุมพร คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น
33 นายอับดนเราะหมาน เดเระมะ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๐ จังหวัดปัตตานี คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น
34 นางสาวอุษณา ฤทธิ์ภักดี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๐ จังหวัดปัตตานี คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น
35 นางสาววรารัตน์ ชายบุญแก้ว โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๐ จังหวัดปัตตานี คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น
36 นางบุบผา พรุเพชรแก้ว โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๐ จังหวัดปัตตานี คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น
37 นายกมล สุวรรณเอกฉัตร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการตัดสินการประกวด
38 นายสุรัตน์ บุญฤทธิ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการตัดสินการประกวด
39 นางสาวมาณี ฉัตรชัยวงศ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล คณะกรรมการตัดสินการประกวด
40 นายสวัสดิ์ บรรจงพาส โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ จังหวัดชุมพร คณะกรรมการตัดสินการประกวด
41 นายศักดิ์ชัย สุวรรณคช โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง คณะกรรมการตัดสินการประกวด
42 นางสาวนงลักษณ์ กุลพิพัฒน์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ คณะกรรมการตัดสินการประกวด
43 นายประชา โชติรัตน์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี คณะกรรมการตัดสินการประกวด
44 นายวชิระ ขวัญเพชร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา คณะกรรมการตัดสินการประกวด
45 นางอนงค์ เนตรทิพย์ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล คณะกรรมการตัดสินการประกวด
46 นายสัญญา ศรีสัยยาสย์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล คณะกรรมการตัดสินการประกวด
47 นางสุพรรณา แก้วเพิ่มพูล โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา คณะกรรมการตัดสินการประกวด
48 นางศิริวรรณ ถ้ำเสือ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสงขลา คณะกรรมการตัดสินการประกวด
49 นางศรีจิตต์ ขวัญแก้ว โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการตัดสินการประกวด
50 นางเดือนวดี เสนชู โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการตัดสินการประกวด
51 นางพริ้มเพรา ธงไชย โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการตัดสินการประกวด
52 นายวิสัน สุคะมะโน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการตัดสินการประกวด
53 นายมามะซูฟี อารง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา คณะกรรมการตัดสินการประกวด
54 นางสุพรรณา แก้วเพิ่มพูน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา คณะกรรมการตัดสินการประกวด
55 นายสมศักดิ์ ชัยมณี ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตรัง คณะกรรมการตัดสินการประกวด
56 นายมนูญ เสียมไหม โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส คณะกรรมการตัดสินการประกวด
57 นางสุภา กาญจนเพ็ญ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการตัดสินการประกวด
58 นายนิพนธ์ นิกาจิ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๐ จังหวัดปัตตานี คณะกรรมการประมวลผล
59 นางศรีจิตต์ ขวัญแก้ว โรงเรียนสงชลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการประมวลผล
60 นายอับดนเราะหมาน เดเระมะ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๐ จังหวัดปัตตานี คณะกรรมการประมวลผล
61 นายพงศกร อิทราพงษ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ จังหวัดชุมพร คณะกรรมการประมวลผล
62 นางสาววรารัตน์ ชายบุญแก้ว โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๐ จังหวัดปัตตานี คณะกรรมการประมวลผล
63 นางฟาดีลาห์ หะยีแวนาแว โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๐ จังหวัดปัตตานี คณะกรรมการประมวลผล
64 นางสายสุนีย์ ชโลธร ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการประมวลผล
65 นางสาวอุษณา ฤทธิ์ภักดี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๐ จังหวัดปัตตานี คณะกรรมการประมวลผล
66 นางศรีจิตต์ ขวัญแก้ว โรงเรียนสงชลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการการเงิน
67 นางสาวนงลักษณ์ กุลพืพัฒน์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ คณะกรรมการการเงิน
68 นางสาวทวีวรรณ พงศ์จินต์ โรงเรียนสงชลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการการเงิน
69 นางบุบผา พรุเพชรแก้ว โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๐ จังหวัดปัตตานี คณะกรรมการการเงิน
70 นางสาวณฏฐพัชร เขียวมณีนัย โรงเรียนสงชลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการการเงิน
71 นายสุรัตน์ บุญฤทธิ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการการเงิน
72 นางเดือนวดี เสนชู โรงเรียนสงชลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการการเงิน
73 นางสาวไซนะ กุลาม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๐ จังหวัดปัตตานี คณะกรรมการการเงิน
74 นางโกสุม วรรณเมธี โรงเรียนสงชลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการอาคารและสถานที่
75 นายกฤษฎา แก้วประดับ โรงเรียนสงชลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการอาคารและสถานที่
76 นางสาวนิภาภรณ์ ก้งท้ง โรงเรียนสงชลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการอาคารและสถานที่
77 นางสาวขวัญเรือน ศรีสัยยาสน์ โรงเรียนสงชลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการอาคารและสถานที่
78 นายเกรียงไกร แจ่มสุริยา โรงเรียนสงชลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการอาคารและสถานที่
79 นางถวิล คงสุวรรณ์ โรงเรียนสงชลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการเครื่องดื่มและอาหาร
80 นางสุนิสา ณ ทอง โรงเรียนสงชลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการเครื่องดื่มและอาหาร
81 นางมัณฑิตา ธนาธรธนิน โรงเรียนสงชลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการเครื่องดื่มและอาหาร
82 นางโสภา วิมุกติวรรณ โรงเรียนสงชลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการเครื่องดื่มและอาหาร
83 นางวรางคณา เจริญภักดี โรงเรียนสงชลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการเครื่องดื่มและอาหาร
84 ว่าที่ร้อยตรีนรินทร์ สาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ
85 นายไพรัช แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต13 รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ
86 นายอมร เสือคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
87 นายไพโรจน์ ส่งทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
88 นายยุทธนา จินดา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
89 นายสายัณห์ ไกรนรา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
90 นายส่งเสริม เม่งบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
91 นายสมศักดิ์ กีรติดนัยกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
92 ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 กรรมการฝ่ายอำนวยการ
93 นายปฐม ภาโอภาส รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 กรรมการฝ่ายอำนวยการ
94 นายกรุณพล พราหมเภทย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 กรรมการฝ่ายอำนวยการ
95 นายประมวล เบ็ดเสร็จ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
96 นายธวัช ประเสริฐกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งพะยอม สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
97 นายชำนาญ แสงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรกิจ สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
98 นายบุญถิ่น แก้วเซ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านย่านอุดม สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
99 นายอรพันธ์ ไกรเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
100 นายสุเทพ ตั๋นเอง ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา สพม.เขต 13 กรรมการฝ่ายอำนวยการ
101 นายวิโรจน์ วุ้นแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาดินประชานุกูล สพม.เขต 13 กรรมการฝ่ายอำนวยการ
102 นายไพฑูรย์ สนธิเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาประชาคม สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
103 นายธีรพล บุญสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไหนหนัง สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
104 นายสังวร คงภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลคลองท่อม สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
105 นายชัยณรงค์ มาศโอสถ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาวง สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
106 นายพรสุข กลับส่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกอตง สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
107 นายวัฒนา แสนสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางขนุน สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
108 นางเมธปิยา รักษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านในช่องมิตรภาพที่ 123 สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
109 นางจินตนา สุขย้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาตั้ง สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
110 นายบัญชา แสงไชยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะปอ สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
111 นายเรวัติ มะสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเสียด สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
112 นางสาวขนิษฐา อำนักมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพนมเบญจา สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
113 นายประชิด ใจบุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
114 นายอำนวย รักพวก ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พัทลุง เขต1 กรรมการฝ่ายอำนวยการ
115 นางพัชรี ชูมณี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
116 นายไพโรจน์ บุตรแขก ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
117 นายเชิงชาย อรุณแสง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
118 นายไชยวุฒิ จงรักวิทย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
119 นายฉัตรวุฒิ จันปฐมพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กรรมการฝ่ายอำนวยการ
120 นางสาวรัดใจ แปลงงาน ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
121 นางสมมาตร มีแต้ม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
122 นางกัลยา ใจสมุทร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.เขต13 กรรมการฝ่ายอำนวยการ
123 นางวิจิรา กาพย์เกิด ครูโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
124 นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
125 นายสุเทพ เปียกบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 สพป.กระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายอำนวยการ
126 นายสุทธิไชย เฉิดโฉม นิติกรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายอำนวยการ
127 นางสาววิมล กาพย์เกิด นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.กระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายอำนวยการ
128 นายนัทธพงศ์ สืบพันธ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.กระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายอำนวยการ
129 นางภัทชรี คีรินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สพป.กระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายอำนวยการ
130 ว่าที่ร้อยตรีนรินทร์ สาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ประธานกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
131 นายไพรัช แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต13 รองประธานกรรมการ ฝ่ายดำเนินงาน
132 นายอมร เสือคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ รองประธานกรรมการ ฝ่ายดำเนินงาน
133 นายส่งเสริม เม่งบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 รองประธานกรรมการ ฝ่ายดำเนินงาน
134 นายปฐม ภาโอภาส รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 รองประธานกรรมการ ฝ่ายดำเนินงาน
135 นางกนกวรรณ ปัญญา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
136 นางนันทนา เทพอักษร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
137 นางสมเจียด คงภักดี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
138 นางญาณีศมน ทวีทรัพย์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
139 นางยุพา รัตนพรหม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
140 นางวนิดา ปรีชา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
141 นางวิไลวรรณ เจียวก๊ก นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
142 นางวรรณอนงค์ พลคช นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
143 นายสุวิทย์ พรหมบุตร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
144 นายทองดี รักษ์ศรีทอง นิติกรชำนาญการ สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
145 นายทวี สังข์ปิด เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
146 นางสาวอรวรรณ มีสิทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
147 นางสาวดาวนภา หัทยานนท์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
148 นางเบญจพร กาพย์เกิด ครูโรงเรียนบ้านแหลมโพธิ์ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
149 นางสาวสุพรทิพย์ ไทรทองคำ ครูโรงเรียนบ้านบากัน สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
150 นางสมใจ ศรีงาม นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
151 นางกชกร นางงาม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญงาน สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
152 นางสาวศศิธร เพชรมี เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
153 นางสุพิชญา สืบพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
154 นางเสาวณีย์ ยิ่งถาวร เจ้าหน้าที่คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
155 นายสนิท สิงห์โต พนักงานอัดสำเนา กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
156 นายโกมล พลเดช พนักงานบริการ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
157 นายคนึง กิจการ พนักงานบริการ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
158 นายปกรณ์ ปัจฉิมสวัสดิ์ พนักงานบริการ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
159 นายสุทธิรักษ์ เจียวก๊ก พนักงานบริการ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
160 นางสาวอรพรรณ บุญพลัด ลูกจ้าง กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
161 นางสาวจันทร์ทิพย์ เม่งบุตร แม่บ้าน กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
162 นายสรวิทย์ เส็มหมัด ครู ร.ร.บ้านเกาะจำ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
163 นางสาวรวีวรรณ หาญชนะ นักศึกษาฝึกงาน กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
164 นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายดำเนินงาน
165 นายไพโรจน์ ส่งทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายดำเนินงาน
166 นายสุทธิไชย เฉิดโฉม นิติกรชำนาญการ สพป.กระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายดำเนินงาน
167 นายสุเทพ เปียกบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 สพป.กระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายดำเนินงาน
168 นางสาววิมล กาพย์เกิด นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สพป.กระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายดำเนินงาน
169 นายนัทธพงศ์ สืบพันธ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สพป.กระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายดำเนินงาน
170 นายอมร เสือคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ประธานกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
171 นายเชิงชาย อรุณแสง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.กระบี่ รองประธานกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
172 นางแสงระวี แซ่ตั๋น นักวิชาการเงินและบัญชีขำนาญการพิเศษ สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
173 นางสาววิมล กาพย์เกิด นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
174 นายชัยวัฒน์ ส่งแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชีขำนาญการพิเศษ สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
175 นางสาวอักษร จารุกิตติยุทธ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีขำนาญงาน สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
176 นายกมลธรรม ขนาน เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
177 นางสาวประภาภรณ์ สารสุวรรณ เจ้าพนักงานพัสดุขำนาญงาน สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
178 นางสุนิสา เอ่งฉ้วน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีขำนาญงาน สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
179 นางอาภรณ์ บรรดาศักดิ์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
180 นางสมใจ ศรีงาม นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
181 นางสาวอรพรรณ บุญพลัด ลูกจ้าง กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
182 นางเพ็ญจิตร์ จงรักวิทย์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สพป.กระบี่ กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายการเงินและพัสดุ
183 นางวรรณา ศรีชู นักวิชาการพัสดุชำนาญการ สพป.กระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายการเงินและพัสดุ
184 นายสายัณห์ ไกรนรา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ประธานกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
185 นายประเสริฐ อุตสาห์กิจ พนักงานขับรถ สพป.กระบี่ กรรมการ ฝ่ายยานพาหนะ
186 นายประโยชน์ เอี้ยวน้อย พนักงานขับรถ สพป.กระบี่ กรรมการ ฝ่ายยานพาหนะ
187 นายวีรชาติ เอ่งฉ้วน พนักงานขับรถ สพป.กระบี่ กรรมการ ฝ่ายยานพาหนะ
188 นายประมวล ลิ่มสกุล พนักงานขับรถ สพป.กระบี่ กรรมการ ฝ่ายยานพาหนะ
189 นายชาญยุทธ เอ่งฉ้วน พนักงานขับรถ สพป.กระบี่ กรรมการ ฝ่ายยานพาหนะ
190 นางสมมาตร มีแต้ม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ สพป.กระบี่ กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายยานพาหนะ
191 นายสายัณห์ ไกรนรา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
192 นายสมศักดิ์ ตุดเกื้อ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
193 นายสรวิศ จันพุ่ม ครูโรงเรียนวัดบางเหลียว สพป.กระบี่ กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
194 นายชิโนรส ไกรเลิศ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านติงไหร สพป.กระบี่ กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
195 นางพัชรา นันตา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.กระบี่ กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
196 นางพัชรี ชอบงาม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.กระบี่ กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
197 นายสมศักดิ์ เกิดสุข นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.กระบี่ กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
198 นายไพโรจน์ ส่งทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ประธานกรรมการ ฝ่ายประมวลผลกลาง
199 นายชัชวาล วิภวชาติ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีฯ สพป.กระบี่ ประธานกรรมการ ฝ่ายประมวลผลกลาง
200 นายมนพ การกล้า ครูโรงเรียนวิทยาประชาคม สพป.กระบี่ กรรมการ ฝ่ายประมวลผลกลาง
201 ว่าที่ร้อยตรีพรชัย ช่วยเอียด ครูโรงเรียนวัดพรุเตียว สพป.กระบี่ กรรมการ ฝ่ายประมวลผลกลาง
202 นางสาวกาญจนา อมรกุล ครูโรงเรียนวัดเขาต่อ สพป.กระบี่ กรรมการ ฝ่ายประมวลผลกลาง
203 นางวนิดา ปรีชา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สพป.กระบี่ กรรมการ ฝ่ายประมวลผลกลาง
204 นางคนึงนิตย์ แฉล้มรักษ์ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 53 สพป.กระบี่ กรรมการ ฝ่ายประมวลผลกลาง
205 นางสาวอรวรรณ มีสิทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.กระบี่ กรรมการ ฝ่ายประมวลผลกลาง
206 นางสาวสมหญิง โพธิรักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติการ สพป.กระบี่ กรรมการ ฝ่ายประมวลผลกลาง
207 นายพิศุทธิ์ สังฆโร พนักงานราชการ สพป.กระบี่ กรรมการ ฝ่ายประมวลผลกลาง
208 นางสาวศศิธร เพชรมี เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.กระบี่ กรรมการ ฝ่ายประมวลผลกลาง
209 นางสาวภัทรภรณ์ ดวงจิตร ธุรการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 สพป.กระบี่ กรรมการ ฝ่ายประมวลผลกลาง
210 นางสาวพรอนงค์ เทพเสถียร ธุรการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 สพป.กระบี่ กรรมการ ฝ่ายประมวลผลกลาง
211 นางนันทิพา หมัดสี ธุรการโรงเรียนบ้านศาลาพระม่วง สพป.กระบี่ กรรมการ ฝ่ายประมวลผลกลาง
212 นางอุมาพร ช่วยพัทลุง ธุรการโรงเรียนอ่าวลึก สพป.กระบี่ กรรมการ ฝ่ายประมวลผลกลาง
213 นางลัมภนีย์ วิกรมธีรนันท์ ธุรการโรงเรียนบ้านบางเจริญ สพป.กระบี่ กรรมการ ฝ่ายประมวลผลกลาง
214 นายกฤตยชญ์ คุ้มสวน ธุรการโรงเรียนบ้านในช่องมิตรภาพที่ 123 สพป.กระบี่ กรรมการ ฝ่ายประมวลผลกลาง
215 นางสาวพัทธ์จิรา แย้มหอม ธุรการโรงเรียนบ้านห้วยเสียด สพป.กระบี่ กรรมการ ฝ่ายประมวลผลกลาง
216 นางสุภาวดี สวัสดิ์ภิรมย์ ธุรการโรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง สพป.กระบี่ กรรมการ ฝ่ายประมวลผลกลาง
217 นางสาวรัตติพร สมบูรณ์ ธุรการโรงเรียนบ้านหนองหลุมพอ สพป.กระบี่ กรรมการ ฝ่ายประมวลผลกลาง
218 นางภัทชรี คีรินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สพป.กระบี่ กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายประมวลผลกลาง
219 นางสาวภิญญาพัชร กอบัว ธุรการโรงเรียนบ้านบางหอย สพป.กระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายประมวลผลกลาง
220 นางสาวณษภร โดยประกอบ ธุรการกลุ่มโรงเรียนบ้านเขาฝาก/บ้านปากคลอง กรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
221 นายเอกสิทธิ์ จันทมา ธุรการกลุ่มโรงเรียนบ้านห้วยสาร/บ้านโคกคา กรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
222 นางสาวอันทนา องค์การ ธุรการกลุ่มโรงเรียนวัดพรุเตียว/บ้านโคกกลาง กรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
223 นายชัยรัตน์ ขวัญหวาน ธุรการกลุ่มโรงเรียนบ้านควนม่วง/บ้านทับพล กรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
224 นางพัชชานันท์ ใจหาญ ธุรการกลุ่มโรงเรียนบ้านทับไทร/บ้านเขาสามหน่วย/บ้านทุ่งนุ้ย กรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
225 นางสาวณัฐกฤตา เทียนขาว ธุรการกลุ่มโรงเรียนบ้านท่าประดู่/บ้านน้ำร้อน/บ้านเหนือ กรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
226 นางสาวเบญจรัศมิ์ เม่งช่วย ธุรการกลุ่มโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 53/คลองท่อมมิตรภาพที่ 160/บ้านเชงเปิง กรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
227 นางสาวสุภีภรณ์ สิขวัตร ธุรการกลุ่มโรงเรียนบ้านดินนา/บ้านห้วยหินเพิง กรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
228 นางสาวมลลินี หวังสป ธุรการกลุ่มโรงเรียนบ้านคลองปิ้ง/บ้านห้วยน้ำขาว กรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
229 นางสุน๊ะ นิยมเดชา ธุรการกลุ่มโรงเรียนบ้านบ่อมะม่วง/บ้านห้วยพลูหนัง กรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
230 นายศรีแพร เจริญกิจ ธุรการกลุ่มโรงเรียนวัดนทีมุขาราม/บ้านปากหยา/บ้านคลองพระยา กรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
231 นางสุธาวาส เทพณรงค์ ธุรการกลุ่มโรงเรียนวิทยาประชาคม/บ้านนาเทา/วัดช่องแบก กรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
232 นางสาวภิมลมาศ ราชไมตรี ธุรการกลุ่มโรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว/บ้านคลองพวนประชาบำรุง กรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
233 นางสาวปวีณา แสวงการ ธุรการกลุ่มโรงเรียนวัดบางเหลียว/บ้านศรีพระยา/บ้านบกเก้าห้อง กรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
234 นางสาวประภาพร แสงไชยศรี ธุรการกลุ่มโรงเรียนบ้านคลองปัญญา/บ้านทะเลหอยฯ/บ้านควนเขียว(สาขา) กรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
235 นางสาวอุบลรัตน์ ชูศรี ธุรการกลุ่มโรงเรียนวัดเขาต่อ/บ้านโคกยอ/บ้านบางโสก กรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
236 นางสาวสุทธิรา ชาตรี ธุรการกลุ่มโรงเรียนชุมชนบ้านเขากลม/บ้านคลองม่วง/บ้านดินแดงน้อย กรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
237 นางสาวอลิษา จันทร์สุทัศน์ ธุรการกลุ่มโรงเรียนบ้านควนแดง/บ้านดินแดง กรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
238 นางวีระดา มูลหมัน ธุรการกลุ่มโรงเรียนบ้านหนองทะเล/บ้านเขาเทียมป่า กรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
239 นางสาวหร่อฮานา หะยียุโส๊ะ ธุรการกลุ่มโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำเมา/บ้านแหลมโพธิ์ กรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
240 นายชำนาญ บุญทิพย์ ครูโรงเรียนบ้านควนโอ กรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
241 นางวรรณา ฤทธิ์พรัด ธุรการกลุ่มโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง/ทุ่งต้นปีก กรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
242 นางสาวทิวาพร นบนอบ ธุรการกลุ่มโรงเรียนคลองหมาก/บ้านท่ายาง กรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
243 นางสาวปริยานุช ตรีโชติ ธุรการกลุ่มโรงเรียนบ้านแหลมกรวด/บ้านเกาะฮั้ง/บ้านคลองหวายเล็ก กรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
244 นายยุทธนา แสงจันทร์ ธุรการกลุ่มโรงเรียนชุมชนวัดนาเหนือ/บ้านทุ่งสูง/วัดไพรสณฑ์ กรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
245 นางมาจารี บุญประกอบ ธุรการกลุ่มโรงเรียนบ้านเขาล้อม/บ้านถ้ำเสื้อ กรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
246 นายสรวิศ เส็มหมัด ครู ร.ร.บ้านเกาะจำ กรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
247 นางสาวศิริพร สิงห์ชู ธุรการโรงเรียนบ้านพรุดินนา กรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
248 นางสาวปัญจพร สุวรรณโณ ธุรการโรงเรียนอนุบาลคลองท่อม กรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
249 นางสาวณุณา ประชาบุตร ธุรการกลุ่มโรงเรียนบ้านเกาะพีพี กรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
250 นางสาววิลาวัณย์ หลีน้อย ธุรการโรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่ 44 กรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
251 นางสาวธนาพร ทับไทร ธุรการกลุ่มโรงเรียนเขาดินประชาพัฒน์ กรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
252 นางสาวอาธิตา สุวรรณโณ ธุรการกลุ่มโรงเรียนบ้านมะม่วงเอน กรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
253 นางเพ็ญสี นาคนวล ธุรการโรงเรียนบ้านทุ่งปรือ กรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
254 นางสาวอุไรพร ใจเที่ยง ธุรการโรงเรียนบ้านลิกี กรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
255 นางสาวมาลินี ปูเงิน ธุรการโรงเรียนบ้านโคกยูง กรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
256 นางสุพิชญา สืบพันธ์ ธุรการโรงเรียนอุตรกิจ กรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
257 นางสาวสุริสา พรุเตย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านพรุเตย/บ้านพรุเตียว/บ้านบางใหญ่ กรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด
258 นายไพโรจน์ ส่งทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ประธานกรรมการฝ่ายรายงานผลการดำเนินงาน
259 นายโอภาส คงภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อมะม่วง สพป.กระบี่ ประธานกรรมการฝ่ายรายงานผลการดำเนินงาน
260 นายสมาน สาครจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบากัน สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายรายงานผลการดำเนินงาน
261 นางจินตนา สุขย้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาตั้ง สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายรายงานผลการดำเนินงาน
262 นางพรสุข กลับส่ง ผุู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกอตง สปพ.กระบี่ กรรมการฝ่ายรายงานผลการดำเนินงาน
263 นายชัยณรงค์ มาศโอสถ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาวง สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายรายงานผลการดำเนินงาน
264 นางสมใจ ศรีงาม นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายรายงานผลการดำเนินงาน
265 นางนิรามัย จิ๋วแหยม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายรายงานผลการดำเนินงาน
266 นางอนงค์ มีไพบูลย์สกุล นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายรายงานผลการดำเนินงาน
267 นางอวยพร เกื้อสกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญงาน สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายรายงานผลการดำเนินงาน
268 นางสุพรทิพย์ ไทรทองคำ ครูโรงเรียนบ้านบากัน สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายรายงานผลการดำเนินงาน
269 นายไพโรจน์ บุตรแขก ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.กระบี่ กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายรายงานผลการดำเนินงาน
270 นายสุเทพ เปียกบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชาชุเคราะห์ 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายรายงานผลการดำเนินงาน
271 นายเมธปิยา รักษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านในช่องมิตรภาพที่ 123 สพป.กระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายรายงานผลการดำเนินงาน
272 นางวิมล กาพย์เกิด นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สพป.กระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายรายงานผลการดำเนินงาน
273 นายไพโรจน์ ส่งทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ประธานคณะกรรมการตัดสินกลาง
274 นายอมร เสือคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ รองประธานคณะกรรมการตัดสินกลาง
275 นายสมศักดิ์ กีรติดนัยกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ กรรมการตัดสินกลาง
276 นางพัชรี ชูมณี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.กระบี่ กรรมการตัดสินกลาง
277 นายสุเทพ เปียกบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 สพป.กระบี่ กรรมการตัดสินกลาง
278 นายบุญถิ่น แก้วเซ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านย่านอุดม สพป.กระบี่ กรรมการตัดสินกลาง
279 นายสมาน สาครจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบากัน สพป.กระบี่ กรรมการตัดสินกลาง
280 นายสังวร คงภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลคลองท่อม สพป.กระบี่ กรรมการตัดสินกลาง
281 นางจินตนา สุขย้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาตั้ง สพป.กระบี่ กรรมการตัดสินกลาง
282 นายเรวัติ มะสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเสียด สพป.กระบี่ กรรมการตัดสินกลาง
283 นางสาวขนิษฐา อำนักมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมเบญจา สพม.เขต13 กรรมการตัดสินกลาง
284 นายประชิด ใจบุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 สพป.กระบี่ กรรมการตัดสินกลาง
285 นายไพโรจน์ บุตรแขก ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.กระบี่ กรรมการตัดสินกลาง
286 นางจรีรัตน์ ปานพรหมมินทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการตัดสินกลาง
287 นายวิฑูรย์ จันทโน ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการตัดสินกลาง
288 นายพิมล จันทร์ทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการตัดสินกลาง
289 นางสาวศุภรัตน์ พูลศิริ ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการตัดสินกลาง
290 นายกรุณพล พราหมเภทย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ประธานกรรมการตัดสิน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา
291 นางปฏิชาติ หนูนุ่ม ศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 1 กรรมการตัดสิน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา
292 นางเยาวนารภ เลาหบรรจง ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป.กระบี่ กรรมการตัดสิน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา
293 นางสาวสุวิภา ตั่งก่อสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ประธานกรรมการตัดสิน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
294 นางสมร วัฒนยมนาพร ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการตัดสิน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
295 นางสาวจิตรสุดา ธราพร ครูโรงเรียนบ้านคลองแห้ง สพป.กระบี่ กรรมการตัดสิน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
296 ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว รอง ผอ.สพม.เขต 13 ประธานกรรมการตัดสิน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
297 นายวสันต์ ปัญญา ผอ.ร.ร.เมืองกระบี่ สพม.13 กรรมการตัดสิน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
298 นางสมใจ เสรีพัฒนานนท์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 1 กรรมการตัดสิน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
299 นายนิวรณ์ แสงวิสุทธิ รอง ผอ. สพป.ตรัง เขต1 ประธานกรรมการตัดสิน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
300 นายพุฒิพงศ์ อนรรฆพรรณ ศึกษานิเทศก์ สพป.นราธฺิวาส เขต3 กรรมการตัดสิน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
301 นายสุชีพ ช่วยแก้ว รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 กรรมการตัดสิน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
302 นายประจวบ หนูเลี่ยง รอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต1 ประธานกรรมการตัดสิน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษามัธยมศึกษา กลุ่มสาระวิชาบูรณาการ การแนะแนว
303 นายโอภาส คงภักดี ผอ.ร.ร.บ้านบ่อมะม่วง สพป.กระบี่ กรรมการตัดสิน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษามัธยมศึกษา กลุ่มสาระวิชาบูรณาการ การแนะแนว
304 นางเอมอร ปิติ ครู ร.ร.อนุบาลกระบี่ สพป.กระบี่ กรรมการตัดสิน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษามัธยมศึกษา กลุ่มสาระวิชาบูรณาการ การแนะแนว
305 ดร.บดินทร์ ธรรมสังวาล รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 ประธานกรรมการตัดสิน กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสาธารณประโยชน์และการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
306 นางพัทธกานต์ หนูนารถ ศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 1 กรรมการตัดสิน กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสาธารณประโยชน์และการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
307 นางอาภาพรรณ แสงทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการตัดสิน กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสาธารณประโยชน์และการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
308 นายสนิท จินดาวงศ์ ผอ.ร.ร.วัดเทพชุมนุม สพป.สงขลา เขต2 ประธานกรรมการตัดสิน ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2)
309 นายอดิศร แก้วเซ่ง ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ตรัง เขต 2 กรรมการตัดสิน ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2)
310 นางวิไลวรรณ เลี้ยงสมบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต2 กรรมการตัดสิน ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2)
311 นายสุวรรณ ขวัญแก้ว รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 ประธานกรรมการตัดสิน สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษา/มัธยมศึกษา
312 นายประมวล เบ็ดเสร็จ ผอ.ร.ร.อนุบาลกระบี่ กรรมการตัดสิน สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษา/มัธยมศึกษา
313 นายอุเทน จิตต์สำรวย ผอ.ร.ร.สตรีภูเก็ต สพม.เขต 14 กรรมการตัดสิน สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษา/มัธยมศึกษา
314 นายชัยยงค์ ตุลารักษ์ รอง ผอ.สพป.พังงา ประธานกรรมการตัดสิน รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม
315 นายสมยศ ผลอินทร์ ผอ.ร.ร.คุระบุรี สพป.พังงา กรรมการตัดสิน รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม
316 นายพงษ์พิศักดิ์ เก้าเอี้ยน ผอ.ร.ร.จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยตรัง สพม.เขต13 กรรมการตัดสิน รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม
317 นายปฐม ภาโอภาส รอง ผอ.สพม.เขต 13 ประธานกรรมการตัดสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก
318 นายถาวร หนูสงวน ผอ.ร.ร.บ้านเกาะเสือ สพป.พัทลุง เขต2 กรรมการตัดสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก
319 นายสุพล ชูทอง รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต4 กรรมการตัดสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก
320 นายสมบูรณ์ ไชยกาฬ รอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต2 ประธานกรรมการตัดสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษาขนาดกลาง
321 ดร.กุหลาบ เกลี้ยงชุม ผอ.ร.ร.นิคมพัฒนาผัง 20 สพป.สตูล กรรมการตัดสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษาขนาดกลาง
322 นายสายัณห์ ไกรนรา รอง ผอ.สพป.กระบี่ กรรมการตัดสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษาขนาดกลาง
323 นางอรัญญา ณ ถลาง รอง ผอ. สพป.ตรัง เขต2 ประธานกรรมการตัดสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่
324 นายสนั่น ไพชำนาญ ผอ.ร.ร.วัดตะโหมด สพป.พัทลุง เขต 2 กรรมการตัดสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่
325 นางวรรณี พุ่มสุวรรณ ผอ.ร.ร.อนุบาลระนอง สพป.ระนอง กรรมการตัดสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่
326 นายอุทัย เกื้อเพชร รอง ผอ.สพป.พังงา ประธานกรรมการตัดสิน ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา
327 นายภาส วุ่นบัว ผอ.ร.ร.ดอนศาลานำวิทยา สพม.เขต12 กรรมการตัดสิน ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา
328 นายเฉลิม เรืองทองเมือง ผอ.ร.ร.บ้านคลองยาง สพป.กระบี่ กรรมการตัดสิน ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา
329 นายเชียร ศรีเรือง ข้าราชการบำนาญ ประธานกรรมการตัดสิน ผอ.สพป./สพม.ยอดเยี่ยม, รอง ผอ.สพป./สพม.ยอดเยี่ยม, ผอ.สถานศึกษายอดเยี่ยม
330 นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ รอง ผอ.สพป.กระบี่ กรรมการตัดสิน ผอ.สพป./สพม.ยอดเยี่ยม, รอง ผอ.สพป./สพม.ยอดเยี่ยม, ผอ.สถานศึกษายอดเยี่ยม
331 นายมนทิพย์ ทรงกิติพิศาล ผอ.ร.ร.วิเชียรมาตุ สพม.เขต 13 กรรมการตัดสิน ผอ.สพป./สพม.ยอดเยี่ยม, รอง ผอ.สพป./สพม.ยอดเยี่ยม, ผอ.สถานศึกษายอดเยี่ยม
332 นายจำเริญ พรหมมาศ รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 ประธานกรรมการตัดสิน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา กลุ่มสาระภาษาไทย
333 ดร.มาลิวัลย์ อนรรฆวี ครูโรงเรียนบ้านบ่อเจ็ดลูก สพป.สตูล กรรมการตัดสิน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา กลุ่มสาระภาษาไทย
334 นางกุหลาบ เจียวก๊ก ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 สพป.กระบี่ กรรมการตัดสิน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา กลุ่มสาระภาษาไทย
335 นายอนุรักษ์ รุ่งเรือง รอง ผอ.สพป.ภูเก็ต ประธานกรรมการตัดสิน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
336 นายสุนทร ขันภักดี ศึกษานิเทศก์ สพป.พังงา กรรมการตัดสิน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
337 นายบุญทบ เลี่ยงจำรูญ ครูโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยาคม สพม.เขต 14 กรรมการตัดสิน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
338 ว่าที่ ร.ท.ดร.สุเวศ กลับศรี รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 ประธานกรรมการตัดสิน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา กลุ่มสาระสังคมศึกษา
339 นางปิยวรรณ ตันติธนอมร ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการตัดสิน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา กลุ่มสาระสังคมศึกษา
340 นางเพียงแข ชิดจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาวิทยาคม สพม.เขต11 กรรมการตัดสิน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา กลุ่มสาระสังคมศึกษา
341 นายส่งเสริม เม่งบุตร รอง ผอ.สพป.กระบี่ ประธานกรรมการตัดสิน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา กลุ่มสาระศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
342 นายเชี่ยวชาญ คงสกุล รอง ผอ.รร.เมืองกระบี่ สพม.เขต13 กรรมการตัดสิน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา กลุ่มสาระศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
343 นางสุนารีย์ พันธุเมฆ ครูโรงเรียนบ้านแว่ง สพป.นราธิวาส เขต2 กรรมการตัดสิน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา กลุ่มสาระศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
344 นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต1 ประธานกรรมการตัดสิน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
345 นางอิศรา ตาดทอง ผอ.รร.บ้านทุ่งสูง สพป.กระบี่ กรรมการตัดสิน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
346 นายประทิว ทองฤทธิ์ ครู ร.ร.สวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.เขต13 กรรมการตัดสิน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา