สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.สงขลา เขต 2

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคใต้
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากระบี่
ระหว่างวันที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง โรงเรียนวัดเลียบ อำเภอคลองหอยโข่ง สพป.สงขลา เขต 2
2 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางสาวนวพร จุทอง โรงเรียนบ้านห้วยลึก อำเภอควนเนียง สพป.สงขลา เขต 2
3 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญเงิน นายสมพร ศรีวรรณ โรงเรียนวัดท่าแซ สพป.สงขลา เขต 2
4 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นายสว่าง จันทฤทธิ์ โรงเรียนบ้านควนเนียง อำเภอควนเนียง สพป.สงขลา เขต 2
5 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นางกาญดาร์ สงดวง โรงเรียนวัดเทพชุมนุม อำเภอหาดใหญ่ สพป.สงขลา เขต 2
6 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางรสิตา พงษ์จีน โรงเรียนบ้านควนเนียง อำเภอควนเนียง สพป.สงขลา เขต 2
7 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางอุทัยวรรณ ภิรมย์ โรงเรียนบ้านห้วยลึก อำเภอควนเนียง สพป.สงขลา เขต 2
8 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางพัชรี วรรัตนานุรักษ์ โรงเรียนวัดเทพชุมนุม อำเภอหาดใหญ่ สพป.สงขลา เขต 2
9 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านวิชาการ นายสิชาติ ธรรักประยูร โรงเรียนบ้านท่าหมอไชย อำเภอหาดใหญ่ สพป.สงขลา เขต 2
10 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางวนิดา อินทรัตน์ โรงเรียนบ้านควนเนียง อำเภอควนเนียง สพป.สงขลา เขต 2
11 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญเงิน นางพรรณี แก้วสุวรรณ โรงเรียนวัดจังโหลน อำเภอรัตภูมิ สพป.สงขลา เขต 2
12 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้านวิชาการ เข้าร่วมประกวด นางบุญญาพร จอกถม โรงเรียนบ้านควนดินแดง อำเภอรัตภูมิ สพป.สงขลา เขต 2
13 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมแนะแนว ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางรัตนา หนูแป้น โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา อำเภอหาดใหญ่ สพป.สงขลา เขต 2
14 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญเงิน นางกมัยธร จันทวงศ์ โรงเรียนวัดคงคาวดี อำเภอควนเนียง สพป.สงขลา เขต 2
15 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมแนะแนว ด้านวิชาการ นางพรรณพิศ จันทสุวรรณ โรงเรียนวัดหูแร่ อำเภอหาดใหญ่ สพป.สงขลา เขต 2
16 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญเงิน ว่าที่ร้อยตรีชารี เติมแต้ม โรงเรียนบ้านเขาพระ อำเภอรัตภูมิ สพป.สงขลา เขต 2
17 บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางสุวรรณี ก้องสุวรรณคีรี สพป.สงขลา เขต 2
18 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง โรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย สพป.สงขลา เขต 2
19 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร สพป.สงขลา เขต 2
20 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นายอาหมัด เบ็ญอาหลี สพป.สงขลา เขต 2
21 ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางกาญจนา บุญเลิศ สพป.สงขลา เขต 2
22 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางดวงรัตน์ วงศ์สว่างศิริ โรงเรียนบ้านเกาะน้ำรอบ อำเภอควนเนียง สพป.สงขลา เขต 2
23 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางมาริหยาม มากจังหวัด โรงเรียนวัดนารังนก อำเภอบางกล่ำ สพป.สงขลา เขต 2
24 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ นายทรงพล อารมณ์เย็น โรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทอง อำเภอรัตภูมิ สพป.สงขลา เขต 2
25 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางสิรินารถ กังแฮ โรงเรียนบ้านเขาพระ อำเภอรัตภูมิ สพป.สงขลา เขต 2
26 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางอมรรัตน์ ประทุมชาติภักดี โรงเรียนบ้านคลองหวะ อำเภอหาดใหญ่ สพป.สงขลา เขต 2
27 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญเงิน นายอากร ธานีรัตน์ โรงเรียนบ้านหินผุด อำเภอหาดใหญ่ สพป.สงขลา เขต 2
28 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางชนกนันท์ จิตประพันธ์ โรงเรียนวัดท่าแซ อำเภอหาดใหญ่ สพป.สงขลา เขต 2
29 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางนิตยา วิทยผดุง โรงเรียนบ้านเนินนิมิต อำเภอรัตภูมิ สพป.สงขลา เขต 2
30 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญเงิน นางอาภรณ์ ซุ้นหั้ว โรงเรียนบ้านห้วยโอน อำเภอรัตภูมิ สพป.สงขลา เขต 2
31 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญเงิน นายสวิส จินดาน้อย โรงเรียนวัดจังโหลน อำเภอรัตภูมิ สพป.สงขลา เขต 2
32 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นายไพโรจน์ ธรรมวาโร โรงเรียนบ้านควนดินแดง อำเภอรัตภูมิ สพป.สงขลา เขต 2
33 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางฉวีวรรณ ปาโต โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ สพป.สงขลา เขต 2
34 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญเงิน นางสาววรรณธิดา เม่งช่วย โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ สพป.สงขลา เขต 2
35 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญเงิน นางรัชนี นิลพันธุ์ โรงเรียนวัดเทพชุมนุม อำเภอหาดใหญ่ สพป.สงขลา เขต 2
36 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นายประเสริฐ จันทร์แก้ว โรงเรียนบ้านไร่ สพป.สงขลา เขต 2
37 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางนันทวรรณ พันธ์เพชร โรงเรียนวัดนารังนก อำเภอบางกล่ำ สพป.สงขลา เขต 2
38 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวจรัสศรี ทองดีเลิศ โรงเรียนวัดนารังนก อำเภอบางกล่ำ สพป.สงขลา เขต 2
39 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางปราณี ขุนจางวาง โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ สพป.สงขลา เขต 2
40 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญเงิน นายประพัฒน์ หนูหล่อ โรงเรียนบ้านไร่ อำเภอหาดใหญ่ สพป.สงขลา เขต 2
41 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ นางสุฏาภรณ์ สหัสยารัตน์ โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ สพป.สงขลา เขต 2
42 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บูรณาการ ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญเงิน นางสุธิดา หลีขาว โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง อำเภอบางกล่ำ สพป.สงขลา เขต 2
43 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมแนะแนว ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด นางสาวนุชนารถ สหวิริยะสิน โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ อำเภอคลองหอยโข่ง สพป.สงขลา เขต 2
44 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญเงิน นายประสิทธิ์ พงศ์ประยูร โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ อำเภอคลองหอยโข่ง สพป.สงขลา เขต 2
45 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญเงิน นางสาวจันชรี เยาดำ โรงเรียนบ้านไร่ อำเภอหาดใหญ่ สพป.สงขลา เขต 2
46 บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางกชนิกา วงศ์วรนุช สพป.สงขลา เขต 2
47 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง โรงเรียนวัดจังโหลน อำเภอรัตภูมิ สพป.สงขลา เขต 2
48 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นายวิสุทธิ์ ชูมัง สพป.สงขลา เขต 2
49 ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง ว่าที่ร้อยตรีอนุชาติ จูวัตร์ สพป.สงขลา เขต 2
50 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นายถาวร สุวรรณพฤกษ์ โรงเรียนบ้านบ่อหว้า อำเภอควนเนียง สพป.สงขลา เขต 2
51 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นายโชติ รัตนศรี โรงเรียนบ้านบางแฟบ อำเภอหาดใหญ่ สพป.สงขลา เขต 2
52 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นางพนิตยาพร คงลำพูน โรงเรียนบ้านบางแฟบ อำเภอหาดใหญ่ สพป.สงขลา เขต 2
53 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นายวิโรจน์ จรสิทธิ์ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ สพป.สงขลา เขต 2
54 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นางจิตรา เพชรกาญจน์ โรงเรียนบ้านยางงาม อำเภอบางกล่ำ สพป.สงขลา เขต 2
55 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญเงิน นางปาหนัน บิลหมุด โรงเรียนบ้านเขาพระ อำเภอรัตภูมิ สพป.สงขลา เขต 2
56 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นางสมศรี ตัมพะปัณณะ โรงเรียนบ้านควนเนียง อำเภอควนเนียง สพป.สงขลา เขต 2
57 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เข้าร่วมประกวด นางสาวภคพร พวงแก้ว โรงเรียนบ้านควนเนียง อำเภอควนเนียง สพป.สงขลา เขต 2
58 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เข้าร่วมประกวด นางปาริชาติ สุขโข โรงเรียนวัดศรีษะคีรี อำเภอหาดใหญ่ สพป.สงขลา เขต 2
59 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เข้าร่วมประกวด นางบุญเรือง ถาวรวิสิทธิ์ โรงเรียนบ้านโปะหมอ อำเภอหาดใหญ่ สพป.สงขลา เขต 2
60 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางสุจานาฎ บุญญโส โรงเรียนบ้านห้วยโอน อำเภอรัตภูมิ สพป.สงขลา เขต 2
61 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญเงิน นายธงชัย เพ็ชรขาว โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ สพป.สงขลา เขต 2
62 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางพรทิพย์ สุวรรณสิงห์ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ สพป.สงขลา เขต 2
63 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญเงิน นางสาวซาฟีนะห์ เหมโคกน้อย โรงเรียนวัดนารังนก อำเภอบางกล่ำ สพป.สงขลา เขต 2
64 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เข้าร่วมประกวด นางมณีกานต์ เขียวศิริ โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ อำเภอคลองหอยโข่ง สพป.สงขลา เขต 2
65 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางสาวณัฐชยา ระสิตานนท์ โรงเรียนวัดหูแร่ อำเภอหาดใหญ่ สพป.สงขลา เขต 2
66 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญเงิน นางนฤมล สิทธิ์พงษ์ โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา อำเภอหาดใหญ่ สพป.สงขลา เขต 2
67 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมแนะแนว ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นางพรรณพิศ จันทสุวรรณ โรงเรียนวัดหูแร่ อำเภอหาดใหญ่ สพป.สงขลา เขต 2
68 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาริพร ช่วยแท่น โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา สพป.สงขลา เขต 2
69 บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางสมบูรณ์ หนูสังข์ สพป.สงขลา เขต 2
70 ลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชนะเลิศเหรียญทอง นายประยูร จันทวีรัตน์ โรงเรียนวัดเลียบ อำเภอคลองหอยโข่ง สพป.สงขลา เขต 2
71 ลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา ชนะเลิศเหรียญทอง นายสุบิน ขวัญเดช โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ สพป.สงขลา เขต 2