สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพม.เขต 16 (สงขลา สตูล)

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคใต้
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากระบี่
ระหว่างวันที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางจรัสศรี ไชยกุล โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สพม.เขต 16 (สงขลา สตูล)
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ เข้าร่วมประกวด นายอิสมาแอล หลีเส็น โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สพม.เขต 16 (สงขลา สตูล)
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านวิชาการ เข้าร่วมประกวด นายอรัญ กองบก โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สพม.เขต 16 (สงขลา สตูล)
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวสุนทรี ศุทธิวรรณรักษ์ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สพม.เขต 16 (สงขลา สตูล)
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางโสภิตา กาพย์เกิด โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สพม.เขต 16 (สงขลา สตูล)
6 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นายประสิทธิ์ สืบจักษะ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สพม.เขต 16 (สงขลา สตูล)
7 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญเงิน นายลุกมาน หนูยาหมาด โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สพม.เขต 16 (สงขลา สตูล)
8 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านวิชาการ นายอับดลรอศักดิ์ มณีโส๊ะ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สพม.เขต 16 (สงขลา สตูล)
9 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญเงิน ว่าที่ร้อยตรีเจ๊ะอับเซ๊าะ กาสาเอก โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สพม.เขต 16 (สงขลา สตูล)
10 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญเงิน นางอัญญารัตน์ ธานีรัตน์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา สพม.เขต 16 (สงขลา สตูล)
11 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางวาสินี ขจีรัมย์ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สพม.เขต 16 (สงขลา สตูล)
12 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญเงิน นายประดิษฐ์ รังสรรค์ โรงเรียนกำแพงวิทยา สพม.เขต 16 (สงขลา สตูล)
13 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นายอัดลี ดือราซอ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สพม.เขต 16 (สงขลา สตูล)
14 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน - นายประทีป ศรีษะสมุทร โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สพม.เขต 16 (สงขลา สตูล)
15 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เข้าร่วมประกวด นายเชษฐา เถาวัลย์ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สพม.เขต 16 (สงขลา สตูล)