ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคใต้
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากระบี่
ระหว่างวันที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายวีระศักดิ์ เนียมสวัสดิ์ โรงเรียนวัดบ้านสวน สพป.พัทลุง เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง  
2 นางสุคนธ์ สุระกำแหง โรงเรียนบ้านท่าลาด สพป.พัทลุง เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญเงิน  
3 นายคณิต โอทอง โรงเรียนบ้านลำทับ สพป.กระบี่ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญเงิน  
4 นายวิวัฒน์ จักรทอง โรงเรียนบ้านฉลอง สพป.ภูเก็ต เข้าร่วมประกวด  
5 นายธรรมรงค์ เทพไพฑูรย์ โรงเรียนอนุบาลปะทิว สพป.ชุมพร เขต 1  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้คะแนนสูงสุด 3 ลำดับแรก และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ