ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคใต้
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากระบี่
ระหว่างวันที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายสมเกียรติ ชูบัว โรงเรียนวัดประดู่หอม(สุขประชาสรรค์) สพป.พัทลุง เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง  
2 นายทนงค์ บุญช่วย โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์ สพป.พัทลุง เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง  
3 นางพรทิพย์ นุกูลกิจ บ้านปลายคลอง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง  
4 นางมาริหยาม มากจังหวัด โรงเรียนวัดนารังนก อำเภอบางกล่ำ สพป.สงขลา เขต 2 เหรียญทอง  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้คะแนนสูงสุด 3 ลำดับแรก และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ