ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคใต้
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากระบี่
ระหว่างวันที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวศุภมาศ คงคาช่วย บ้านโพหวาย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง  
2 นางสาวอัญชลี คงฤทธิ์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 23 สพป.พัทลุง เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญเงิน  
3 นางธิดารัตน์ ประจักษ์ โรงเรียนบ้านย่านดินแดง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 เข้าร่วมประกวด  
4 นางบุญเรือง ถาวรวิสิทธิ์ โรงเรียนบ้านโปะหมอ อำเภอหาดใหญ่ สพป.สงขลา เขต 2 เข้าร่วมประกวด  
5 นางยาวาเฮ หะยีมะสาอิ โรงเรียนบ้านลานช้าง สพป.ปัตตานี เขต 3 เข้าร่วมประกวด  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้คะแนนสูงสุด 3 ลำดับแรก และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ