ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคใต้
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากระบี่
ระหว่างวันที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางอุทัยวรรณ ภิรมย์ โรงเรียนบ้านห้วยลึก อำเภอควนเนียง สพป.สงขลา เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง  
2 นายนรากร มีอินทร์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร สพป.ชุมพร เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญเงิน  
3 นางจุฑารัตน์ โสภณพลศาล โรงเรียนมิตรภาพที่ 31 (วัดทุ่งหวัง) สพป.ตรัง เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญเงิน  
4 นางยุพิน อุปลา โรงเรียนบ้านทุ่งจูด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 เข้าร่วมประกวด  
5 นายสุรวุฒิ เอี่ยวสกุล โรงเรียนบ้านฉลอง สพป.ภูเก็ต เข้าร่วมประกวด  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้คะแนนสูงสุด 3 ลำดับแรก และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ