ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางจุไรรัตน์ เอิบกมล โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เหรียญเงิน  
2 นางพักตร์วิไล ชำปฏิ โรงเรียนคลองขวาง สพป.ตราด เขต 1 เหรียญทอง  
3 นายวรพจน์ สิงหราช โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง  
4 นายนครราช อันสุข โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว สพป.นครพนม เขต 2 เหรียญทอง  
5 นางบุษบา ช่วยแสง โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง สพป.อุดรธานี เขต 1 เหรียญทอง  
6 นายศุภร บุญราช โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสาสิบ สพป.อุดรธานี เขต 2 เหรียญทอง  
7 นายพีรวิชญ์ สิริปัญญาแสง โรงเรียนวัดกาญจนาราม สพป.แพร่ เขต 1 เหรียญทอง  
8 นางกัญญา สมบูรณ์ โรงเรียนบ้านวนาหลวง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เหรียญเงิน  
9 นายทนงค์ บุญช่วย โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์ สพป.พัทลุง เขต 2 เหรียญทอง  
10 นายสมเกียรติ ชูบัว โรงเรียนวัดประดู่หอม(สุขประชาสรรค์) สพป.พัทลุง เขต 1 เหรียญทอง  
11 นางพรทิพย์ นุกูลกิจ บ้านปลายคลอง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เหรียญทอง  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม