ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายอานนท์ เกียรติสาร โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เหรียญเงิน  
2 นางสาวจิรนุช บุญสิน โรงเรียนบ้านทุ่งคา สพป.ชลบุรี เขต 3 เหรียญทอง  
3 นางศรณี คุปติปัทมกุล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพป.นนทบุรี เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง  
4 นายเทิดภูมิ ยั่งยืน โรงเรียนบ้านบัวโคก สพป.สุรินทร์ เขต 2 เหรียญทอง  
5 นายกรภัทร คำโส โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย สพป.ขอนแก่น เขต 2 เหรียญทอง  
6 นายปราโมท พระหันธงไชย โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ สพป.สกลนคร เขต 1 เหรียญเงิน  
7 นางรติยาภรณ์ ทองเนียม โรงเรียนบ้านเนินมะปราง สพป.พิษณุโลก เขต 2 เหรียญเงิน  
8 นางสิรินารถ กังแฮ โรงเรียนบ้านเขาพระ สพป.สงขลา เขต 2 เหรียญทอง  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม