ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางจุรีพร สุทธิไส โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เหรียญเงิน  
2 นางชมนาด วิเชียรสาร โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เหรียญเงิน  
3 นางมนัญญา ลาหาญ โรงเรียนบ้านนาผาง สพป.อำนาจเจริญ ชนะเลิศเหรียญทอง  
4 นางดวงเด่น พันจำปา โรงเรียนประสานมิตรวิทยา สพป.บึงกาฬ เหรียญเงิน  
5 นางนงนุช ทองแพ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เหรียญทอง  
6 นางอรุณี พันธุ์กสิกรรม โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร สพป.แพร่ เขต 1 เหรียญเงิน  
7 นางศรีวรรณ มหาเทพ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป.เชียงราย เขต 3 เหรียญทอง  
8 นางอมรรัตน์ ประทุมชาติภักดี โรงเรียนบ้านคลองหวะ สพป.สงขลา เขต 2 เหรียญทอง  
9 นางชไมพร ใบเรือง โรงเรียนวัดทางขึ้น สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 เหรียญทอง  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม