ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายชัยนันท์ ยิ่งอำนวยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 เหรียญเงิน  
2 นางสุจรรยา ประยูรมหิศร โรงเรียนวัดหนองเสือ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง  
3 นางวาสนา บึงบงกช โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) สพป.นนทบุรี เขต 1 เหรียญเงิน  
4 นางประเสริฐ บริโปร โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ สพป.นครพนม เขต 1 เหรียญเงิน  
5 นายบุญอนันต์ โตไทยะ โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา) สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เหรียญทอง  
6 นางอุ่นเรือน คำภาพันธ์ุ โรงเรียนบ้านถนนโพธิ์ สพป.นครราชสีมา เขต 5 เหรียญเงิน  
7 นายอากร ธานีรัตน์ โรงเรียนบ้านหินผุด สพป.สงขลา เขต 2 เหรียญเงิน  
8 นางสาวโสพิศ ทองรอด โรงเรียนบ้านฉลอง สพป.ภูเก็ต เหรียญเงิน  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม