ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายอดิศักดิ์ บุญมา โรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เหรียญเงิน  
2 นางพัชรินทร์ สร้อยทอง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพป.นนทบุรี เขต 1 เหรียญเงิน  
3 นางอรุณี ศรีประสาร โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เหรียญเงิน  
4 นางประมูล บัวระพันธ์ โรงเรียนบ้านขอนแก่น สพป.มุกดาหาร เหรียญเงิน  
5 นางบุญเพ็ง แสนอุบล โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป.สกลนคร เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง  
6 นางพณิตา เงินทอง โรงเรียนวัดคูยาง สพป.กำแพงเพชร เขต 1 เหรียญเงิน  
7 นายสวิส จินดาน้อย โรงเรียนวัดจังโหลน สพป.สงขลา เขต 2 เหรียญเงิน  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม