ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางเปรมณัฐชา ชัยสุทธิ โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม สพม.เขต 18 (ชลบุรี ระยอง) เหรียญเงิน  
2 นางยุพิน ป่าตาล โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม สพม.เขต 6 (ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ) เหรียญเงิน  
3 นางสาวธัญพร วาเสนัง โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) เหรียญเงิน  
4 นางรุจิกร ญาณโยธิน โรงเรียนบ้านหนองโสน สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เหรียญทอง  
5 นางกรรณิการ์ พัฒนนิติศักดิ์ โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป.มหาสารคาม เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง  
6 นางวิภาวดี กันทะกะ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม สพม.เขต 40 (เพชรบูรณ์) เหรียญเงิน  
7 นางสาวปุณยนุช ก๊กศรี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา) เหรียญทอง  
8 นางนันทวรรณ พันธ์เพชร โรงเรียนวัดนารังนก สพป.สงขลา เขต 2 เหรียญเงิน  
9 นางสาวนชรพร ประมวลสุข โรงเรียนบ้านคลองรอก สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เหรียญเงิน  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม