ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางวิภาพร ตรงจิตการุณย์ โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" สพม.เขต 10 (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร) เหรียญเงิน  
2 นางเนตรดาว ทศพร โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เหรียญเงิน  
3 นางสาวจิราภรณ์ ดอกนารี โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สพม.เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) เหรียญทอง  
4 นางสมทรัพย์ เลิศนา โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ สพป.นครราชสีมา เขต 7 เหรียญทอง  
5 นางสาวดวงสมร กองกูล โรงเรียนสร้างคอมวิทยา สพม.เขต 20 (อุดรธานี) ชนะเลิศเหรียญทอง  
6 นางชนกานต์ เหลาแตว โรงเรียนถนนหักพิทยาคม สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์) เหรียญทอง  
7 นายมารุต มินทร์เสน โรงเรียนบ้านท่าขึ้น สพป.กำแพงเพชร เขต 2 เหรียญเงิน  
8 นางสาวจิราภรณ์ ไชยมงคล โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา) เหรียญทอง  
9 นางปิ่นอนงค์ แสงมณี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง) เหรียญทอง  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม