ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวอุทิศ สราญชื่น โรงเรียนวัดโคกทอง สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 เหรียญเงิน  
2 นางนพมาศ กะภูทิน โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง สพป.สุรินทร์ เขต 1 เหรียญเงิน  
3 นายจิรวัฒน์ กุลสุขภาค โรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง สพป.อำนาจเจริญ เหรียญเงิน  
4 นายภาคิน ภูจอมนิล โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 เหรียญเงิน  
5 นายชูชาติ นามกรณ์ โรงเรียนบ้านปากคะยาง สพป.สุโขทัย เขต 2 เหรียญเงิน  
6 นางสาวมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี โรงเรียนดงเจนวิทยาคม สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา) เหรียญเงิน  
7 นายเฉลิมพล ทองจุ้ย โรงเรียนท่าชัยวิทยา สพม.เขต 38 (สุโขทัย ตาก) เหรียญเงิน  
8 นางสาวจรัสศรี ทองดีเลิศ โรงเรียนวัดนารังนก สพป.สงขลา เขต 2 เหรียญเงิน  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม