ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายดนัย ยิ้มอินทร์ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) เหรียญเงิน  
2 นางกาญจนา กาญจนินทุ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว สพป.นครพนม เขต 2 เหรียญเงิน  
3 นายประสิทธิ์ โกษาแสง โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร) เหรียญทอง  
4 นายประชากร สอนสกุล โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว สพป.กำแพงเพชร เขต 1 เหรียญเงิน  
5 นายเทศนิต เจริญปัญญาเนตร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา) เหรียญทอง  
6 นายวิสนุ หรั่งทอง โรงเรียนพยุหะพิทยาคม สพม.เขต 42 (นครสวรรค์ อุทัยธานี) เหรียญเงิน  
7 นางปราณี ขุนจางวาง โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย สพป.สงขลา เขต 2 เหรียญเงิน  
8 นายธรรมรัตน์ วงศ์สุวรรณ โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง) ชนะเลิศเหรียญทอง  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม