ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางวรรณดี วราสินธุ์ โรงเรียนวัดหนองกบ สพป.ราชบุรี เขต 2 เหรียญทอง  
2 นางสาลินี อุดมผล โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เหรียญทอง  
3 นางสาวศิริลักษณ์ สัพโส โรงเรียนศิริราษฏร์วิทยาคาร สพป.สกลนคร เขต 1 เหรียญทอง  
4 นายบุญรับ สิทธิรัตน์ โรงเรียนมุกดาลัย สพป.มุกดาหาร เหรียญทอง  
5 นางรุ่งนภา พรหมภักดี โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา สพม.เขต 23 (สกลนคร) เหรียญทอง  
6 นายรังสรรค์ ปินใจ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา) ชนะเลิศเหรียญทอง  
7 นางปวีณา สุขจิตร์ โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป.เชียงราย เขต 1 เหรียญทอง  
8 นายประสิทธิ์ พงศ์ประยูร โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ สพป.สงขลา เขต 2 เหรียญทอง  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม