ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายปราโมทย์ น้ำยาง โรงเรียนสตรีวิทยา สพม.เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) เหรียญทอง  
2 นางสาวรัตรฐา คงเจริญ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม.เขต 6 (ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ) เหรียญเงิน  
3 นางวิไลวรรณ นิรุธติคุณ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) เหรียญเงิน  
4 นายสุรศักดิ์ บุญธิมา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม.เขต 19 (เลย หนองบัวลำภู) เหรียญทอง  
5 นางสุมาลัย บุญรักษา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ สพม.เขต 23 (สกลนคร) เหรียญเงิน  
6 นางวิมลรัตน์ หาญณรงค์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม.เขต 39 (พิษณุโลก อุตรดิตถ์) ชนะเลิศเหรียญทอง  
7 นางวาสินี ขจีรัมย์ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สพม.เขต 16 (สงขลา สตูล) เหรียญทอง  
8 นางปัญญลักษณ์ เคารพาพงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง) เหรียญทอง  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม