ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายประภาส เขตบุรี โรงเรียนมหาวิชานุกูล สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) เหรียญเงิน  
2 นางศิริพร ประทุมขันธ์ โรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์ สพม.เขต 24 (กาฬสินธุ์) เหรียญเงิน  
3 นางลมัย สุขจิตร โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร สพม.เขต 33 (สุรินทร์) เหรียญเงิน  
4 นายยินดี วรรณมณี โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง) ไม่ส่งผลงานเข้าประเมิน  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม