ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางพิณทิพย์ เอี่ยมพริ้ง โรงเรียนบ้านพุซาง สพป.สระบุรี เขต 1 เหรียญทอง  
2 นายครรชิต เผื่อนด้วง โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 เหรียญทอง  
3 นายเสงี่ยม พระไตรยะ โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ สพป.นครราชสีมา เขต 3 เหรียญทอง  
4 ว่าที่ร้อยตรีพิพัฒน์ ประดับเพชร โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เหรียญทอง  
5 นายสุเนตร ทองคำ โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 เหรียญทอง  
6 นายกีรติ จันทรมณี โรงเรียนวัดหนองหลวง สพป.พิจิตร เขต ๑ สพป.พิจิตร เขต 1 เหรียญทอง  
7 นายสนั่น วงษ์ดี โรงเรียนบ้านหนองนกปีกกา สพป.ตาก เขต 1 เหรียญทอง  
8 นายปุณณวิช เทพสุรินทร์ โรงเรียนบ้านเวียงพาน สพป.เชียงราย เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง  
9 นางมาตา แก้วเซ่ง โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง สพป.ตรัง เขต 2 เหรียญทอง  
10 นางจุราภรณ์ คงเจริญ โรงเรียนวัดสมหวัง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 เหรียญทอง  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม