ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางวาสนา วรรณฉวี สพป.นครนายก เหรียญทอง  
2 นางกันธภัสสร์ พรรณศุขศรี สพป.สมุทรปราการ เขต 2 เหรียญเงิน  
3 นางสาวเบญจมาศ ทองศรี สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เหรียญเงิน  
4 ดร.สวาสฎิพร แสนคำ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เหรียญทอง  
5 นางพรณิชา บาร์เบอร์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เหรียญทอง  
6 นางอุษณีย์ กรมเมือง สพป.ยโสธร เขต 1 เหรียญทอง  
7 นางพจมาน หาญกล้า สพป.สุโขทัย เขต 2 เหรียญเงิน  
8 นางจิตติมา พงษ์ไพบูลย์ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 เหรียญเงิน  
9 นางสาวรินรดา ธนวังศรี สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เหรียญทอง  
10 นางสาวสาลินี จงใจสุรธรรม สพป.พัทลุง เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง  
11 นายครรชิต มนูญผล สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ไม่ส่งผลงานเข้าประเมิน  
12 นางกาญจนา จิตรสำรวย สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 เหรียญเงิน  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม