ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางอุบล ทรัพย์อินทร์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 เหรียญทอง  
2 นางอารมย์ เหลืองแดง โรงเรียนบ้านวังตะเคียน สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง  
3 นางชูใจ สายหมี โรงเรียนอนุบาลจอมบึง สพป.ราชบุรี เขต 1 เหรียญเงิน  
4 นางจงกลนี บูระวัฒน์ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู2500) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เหรียญเงิน  
5 นางเพ็ญแข ภัยพิทักษ์ โรงเรียนบ้านโนนจิก สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เหรียญทอง  
6 นางขนิษฐา ภูชมศรี โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย สพป.บึงกาฬ เหรียญทอง  
7 นางศิริพร จุลมุสิ โรงเรียนบ้านเกศกาสร สพป.กำแพงเพชร เขต 1 เหรียญเงิน  
8 นางชัชรา รอดไพรี โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 เหรียญเงิน  
9 นางจิตรา เพชรกาญจน์ โรงเรียนบ้านยางงาม อำเภอบางกล่ำ สพป.สงขลา เขต 2 เป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวด  
10 นางสุพรรณี หนูรุ่น โรงเรียนบ้านฉลอง สพป.ภูเก็ต เป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวด  
11 นางนีรนาท โรจนรัตน์ โรงเรียนพระราชประสงค์บ้านทรายขาว สพป.ปัตตานี เขต 3 เหรียญทอง  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม