ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายกฤษกรณ์ วงศ์สิทธิพิศาล โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เหรียญทอง  
2 นางสุรีรัตน์ เจริญศรี โรงเรียนอนุบาลจอมบึง สพป.ราชบุรี เขต 1 เหรียญเงิน  
3 นางพนิดา ยิ่งกล้า โรงเรียนบ้านแจรน (ปอเกีย-พลินอุทิศ 1) สพป.สุรินทร์ เขต 1 เหรียญเงิน  
4 นายไกรวัลย์ ปุยะติ โรงเรียนวัดบ้านตาเสา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เหรียญทอง  
5 นายกฤษขจร ศรีถาวร โรงเรียนบ้านหนองหญ้าวัว สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 เหรียญทอง  
6 นางจุรีย์ บัวเข็ม โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1 สพป.สุโขทัย เขต 2 เหรียญเงิน  
7 นางมนัญญา เตมียะ โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เหรียญทอง  
8 นางสุดาวัลย์ รู้คุณ โรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) สพป.สุโขทัย เขต 1 เหรียญทอง  
9 นางสาวอัญชลี คงฤทธิ์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 23 สพป.พัทลุง เขต 2 เหรียญเงิน  
10 นางสาวศุภมาศ คงคาช่วย บ้านโพหวาย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม