ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางณัฐชา จันทมัด โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง (มิตรภาพที่ ๙) สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เหรียญเงิน  
2 นางสุพิน มสาธานัง โรงเรียนบ้านชุมแสง สพป.สุรินทร์ เขต 1 เป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวด  
3 นายจำรัส ธงทอง โรงเรียนบ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร) สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เหรียญเงิน  
4 นางเพ็ญนิตย์ เมตตา โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน สพป.นครราชสีมา เขต 6 เป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวด  
5 นางศิริรัตน์ คำแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง สพป.ตาก เขต 2 เป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวด  
6 นางอุไรทิพย์ สวยสม โรงเรียนบ้านฮวก สพป.พะเยา เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง  
7 นางพัชรินทร์ โนทะนะ โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ สพป.น่าน เขต 1 เหรียญทอง  
8 นางสาวซาฟีนะห์ เหมโคกน้อย โรงเรียนวัดนารังนก สพป.สงขลา เขต 2 เหรียญเงิน  
9 นางนงลักษณ์ ผ่องสุวรรณ โรงเรียนประภัสสรรังสิต สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง) เหรียญเงิน  
10 นางพิมพ์ผกา จันทร์คง โรงเรียนบ้านนาใหญ่ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ไม่ส่งผลงานเข้าประเมิน  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม