ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางโสภา มีจันทร์ โรงเรียนวัดบางช้างเหนือ(นครแสงโสภานุเคราะห์) สพป.นครปฐม เขต 2 เหรียญทอง  
2 นางวชิรา แสนโกศิก โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 เหรียญทอง  
3 นางดวงสมร บาตรโพธิ์ โรงเรียนบ้านท่ามะนาว สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เหรียญทอง  
4 นายปริต จันทรุทิน โรงเรียนบ้านดวนบากน้อย สพป.ยโสธร เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง  
5 นายศราวุธ วงศ์ทอง โรงเรียนบ้านแพง สพป.อุบลราชธานี เขต 2 เหรียญทอง  
6 นางกุสุมาวดี พลเรืองทอง โรงเรียนสิงห์สะอาด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เหรียญทอง  
7 นางพิทยา พุ่มอิ่ม โรงเรียนบ้านท่าทอง(อุดมวิทยา) สพป.สุโขทัย เขต 2 เหรียญทอง  
8 นายจำเนียร แสงเสนา โรงเรียนวัดทุ่งธงไชย สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เหรียญทอง  
9 นายชูชาติ โพธิ์เพ็ชร โรงเรียนบ้านหนองสะเอ้ง สพป.นครสวรรค์ เขต 3 เหรียญทอง  
10 นางสาวนวพร จุทอง โรงเรียนบ้านห้วยลึก อำเภอควนเนียง สพป.สงขลา เขต 2 เหรียญทอง  
11 นางเสาวณี ขำอ้วม โรงเรียนบ้านหาดหงส์ สพป.ชุมพร เขต 1 เหรียญทอง  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม