ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางประกายมาศ บุญสมปอง โรงเรียนบ้านไทรทอง สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เหรียญเงิน  
2 นายบรรเทิง จันทร์นิเวศน์ โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" สพม.เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) เหรียญเงิน  
3 นายเกียรติธนพัฒน์ หิมหงษ์ โรงเรียนบ้านตรมไพร สพป.สุรินทร์ เขต 1 เป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวด  
4 นางทัศนีย์ ปลัดศรีช่วย โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม.เขต 20 (อุดรธานี) ชนะเลิศเหรียญทอง  
5 นางสาวฟองนวล ผลมาก โรงเรียนดงเจนวิทยาคม สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา) เหรียญเงิน  
6 นายธีระยุทธ เสนาทับ โรงเรียนบ้านปากเหมือง สพป.พัทลุง เขต 1 เป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวด  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม