ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางจันทร์ทิพย์ บุญไทย โรงเรียนหนองโดนวิทยา สพม.เขต 4 (ปทุมธานี สระบุรี) เหรียญทอง  
2 นางสาวมาณี คุสิตา โรงเรียนวังจันทร์วิทยา สพม.เขต 18 (ชลบุรี ระยอง) เหรียญเงิน  
3 นายกุลธวัช เสือสะอาด โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม.เขต 6 (ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ) เหรียญทอง  
4 นายไชยวัฒน์ วิเชียรไชย โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) เหรียญทอง  
5 นางสาวยุพดี ปรีดี โรงเรียนร่องคำ สพม.เขต 24 (กาฬสินธุ์) ชนะเลิศเหรียญทอง  
6 นางสาวพิมพ์กมน สกุลเอื้อกิติ โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เหรียญทอง  
7 นายไพบูลย์ วงค์เมืองคำ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม สพป.กำแพงเพชร เขต 2 เหรียญเงิน  
8 นายนาวิน กาวี โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา) เหรียญทอง  
9 นางนฤมล สิทธิ์พงษ์ โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา สพป.สงขลา เขต 2 เหรียญทอง  
10 นางณัฏฐ์กานดา ดำศรี โรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง) เหรียญทอง  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม