ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายชยพล เพชรพิมล โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม.เขต 8 (ราชบุรี กาญจนบุรี) เหรียญทอง  
2 นายเฉลียว ดอนกวนเจ้า โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) เหรียญทอง  
3 นางพิชยา เสนามนตรี โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม.เขต 19 (เลย หนองบัวลำภู) เหรียญทอง  
4 นายสมเกียรติ รองประโคน โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์) ชนะเลิศเหรียญทอง  
5 นางปุญญิสา ยอดสุวรรณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา) เหรียญเงิน  
6 นางสาวรวงรัตน์ วัฒนเสาวลักษณ์ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง สพม.เขต 37 (แพร่ น่าน) เหรียญเงิน  
7 นางเกศรา อัครบวร โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง) เหรียญเงิน  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม