ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางณิชา สันติมุนินทร์ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร สพม.เขต 18 (ชลบุรี ระยอง) เหรียญทอง  
2 นายจิตรานนท์ เนื่องมัจฉา โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) เหรียญเงิน  
3 นายไพรวัล ดวงตา โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) เหรียญทอง  
4 นางสรัญญา เชื้อขาวพิมพ์ โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ สพม.เขต 20 (อุดรธานี) เหรียญทอง  
5 นางวันวิสาข์ พรรณกุล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา) ชนะเลิศเหรียญทอง  
6 นางสาวอภิณห์พร มานิ่ม โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สพม.เขต 34 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน) เหรียญทอง  
7 นายประดิษฐ์ รังสรรค์ โรงเรียนกำแพงวิทยา สพม.เขต 16 (สงขลา สตูล) เหรียญเงิน  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม