ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวพรรณิกา สุวรรณอำไพ โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" สพม.เขต 18 (ชลบุรี ระยอง) เหรียญทอง  
2 นายมานะ อินทรสว่าง โรงเรียนศึกษานารี สพม.เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) เหรียญทอง  
3 นายอิทธิเดช สิทธิจันทร์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม สพม.เขต 6 (ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ) เหรียญทอง  
4 นางปราณี เพชรประไพ โรงเรียนเสิงสาง สพม.เขต 31 (นครราชสีมา) เหรียญทอง  
5 นายดำรงศักดิ์ สุดเสน่ห์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ สพม.เขต 23 (สกลนคร) เหรียญทอง  
6 นางสาวปิยะนันท์ สมชาติ โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา สพม.เขต 29 (อุบลราชธานี อำนาจเจริญ) เหรียญทอง  
7 นางสุรัสวดี มณี โรงเรียนทุ่งสง สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง) ชนะเลิศเหรียญทอง  
8 นางสลับศรี เจริญเวช โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สพม.เขต 11 (สุราษฎร์ธานี ชุมพร) เหรียญทอง  
9 นายอัดลี ดือราซอ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สพม.เขต 16 (สงขลา สตูล) เหรียญทอง  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม