ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางอรัญญา สุธาสิโนบล โรงเรียนวัดธรรมปัญญา สพป.นครนายก เหรียญเงิน  
2 นางระวีวรรณ บุญจำรัส โรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป.สมุทรปราการ เขต 2 เหรียญเงิน  
3 นางพัชรี บุตรน้ำเพ็ชร์ โรงเรียนวัดหนองหมูใต้ (ไพบูลย์วิทยาคาร) สพป.สระบุรี เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง  
4 นางสุพรรณี ธงชัย โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน สพป.ยโสธร เขต 1 เหรียญเงิน  
5 นางปราณี พาโส โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา สพป.หนองคาย เขต 2 เหรียญทอง  
6 นางจินดา ก่อบุญ โรงเรียนบ้านบะนกทา สพป.สกลนคร เขต 3 เหรียญเงิน  
7 นางแสงอรุณ สอนไชยา โรงเรียนอรุณเมธา สพป.ตาก เขต 2 เหรียญเงิน  
8 นางประเนียน แก้วมาลากุล โรงเรียนวัดคูยาง สพป.กำแพงเพชร เขต 1 เหรียญทอง  
9 นางทัศนีย์ จันทโคตร โรงเรียนบ้านน้ำยาว สพป.น่าน เขต 2 เหรียญทอง  
10 นางรสิตา พงษ์จีน โรงเรียนบ้านควนเนียง สพป.สงขลา เขต 2 เหรียญเงิน  
11 นางสาวสุนทรี รถทอง โรงเรียนบ้านหาดหงส์ สพป.ชุมพร เขต 1 เหรียญเงิน  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม