ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางทิพวรรณ ช้างต่อ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์) สพป.อ่างทอง เหรียญทอง  
2 นางสังเวียน อินทรประสงค์ โรงเรียนวัดด่านสำโรง สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง  
3 นางอุไรวรรณ กุลวงศ์วิทย์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษฯ สพป.นนทบุรี เขต 2 เหรียญทอง  
4 นางจันทร์เพ็ญ พ่อชมภู โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ สพป.นครพนม เขต 1 เหรียญเงิน  
5 นางบังอร คำมา โรงเรียนบ้านโพนหิน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เหรียญเงิน  
6 นางจุฬาภรณ์ บุญศรี โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง สพป.นครราชสีมา เขต 7 เหรียญทอง  
7 นายสมนึก สุภลาภ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 1 เหรียญทอง  
8 นางอัมพร เต็มศิริรักษ์ โรงเรียนสาธิตฯ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 เหรียญทอง  
9 นางจันทร์ศรี เมืองแก้ว โรงเรียนพุทธิโศภน สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เหรียญเงิน  
10 นางอุทัยวรรณ ภิรมย์ โรงเรียนบ้านห้วยลึก สพป.สงขลา เขต 2 เหรียญเงิน  
11 นางจุฑารัตน์ โสภณพลศาล โรงเรียนมิตรภาพที่ 31 (วัดทุ่งหวัง) สพป.ตรัง เขต 1 เหรียญเงิน  
12 นายนรากร มีอินทร์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร สพป.ชุมพร เขต 1 เหรียญเงิน  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม