ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางชยาภรณ์ พานนิล โรงเรียนวัดดอนยอ สพป.นครนายก เหรียญเงิน  
2 นายพิชิต ลิอินทร์ โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย สพป.นนทบุรี เขต 2 เหรียญทอง  
3 นางสุปรียา แสงสุมาศ โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง  
4 นายจำรัส จ้องสาระ โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวด  
5 นางรัตนา พึ่งสว่าง โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง สพป.อุดรธานี เขต 2 เหรียญทอง  
6 นางบุศรินทร์ ตัณฑพาทย์ โรงเรียนบ้านสมอทอง สพป.อุทัยธานี เขต 2 เหรียญเงิน  
7 นางพัชรี วรรัตนานุรักษ์ โรงเรียนวัดเทพชุมนุม สพป.สงขลา เขต 2 เหรียญเงิน  
8 นางศิริมา แสนพันตรี โรงเรียนบ้านนาวง สพป.กระบี่ เหรียญเงิน  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม