ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางเสริมบุญ รสโอชา โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป.อ่างทอง ไม่ส่งผลงานเข้าประเมิน  
2 นางสาวนรากร รูปเหมาะ โรงเรียนบ้านนาหลัก สพป.มุกดาหาร เหรียญเงิน  
3 นางนิดประกร ชานนตรี โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง สพป.อุดรธานี เขต 2 เหรียญทอง  
4 นายจันทร์ดี สีทา โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป.นครราชสีมา เขต 6 เหรียญเงิน  
5 นางผ่องพรรณ จินตนา โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม สพป.พิษณุโลก เขต 1 เหรียญเงิน  
6 นางสาวพิชญาภา อินทร์สิงห์ โรงเรียนบ้านสมอทอง สพป.อุทัยธานี เขต 2 เหรียญเงิน  
7 นางยุพิน ทองหล่อ โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา) สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เหรียญเงิน  
8 นางชุลีภรณ์ นาคช่วย โรงเรียนบ้านย่านตาขาว สพป.ตรัง เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม