ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางธนัญรัชฎ์ จันทร์โอทาน โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวติ) สพป.นนทบุรี เขต 1 เป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวด  
2 นายปัญญา เสนภูงา โรงเรียนสร้างมิ่งประสิทธิ์ผล สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 เหรียญทอง  
3 นายดุษฎีธร บุญเริ่ม โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน สพป.ยโสธร เขต 1 เหรียญทอง  
4 นางจิราพร จันทะรัง โรงเรียนวันครู2502 สพป.นครราชสีมา เขต 6 เหรียญทอง  
5 นายสุขุม เทียนสุข โรงเรียนบ้านป่ากล้วย สพป.สุโขทัย เขต 2 เหรียญทอง  
6 นางสาวสุภาวดี เรืองคณะ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวด  
7 นางณัฐศุกาญจน์ วัตถุ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป.กระบี่ เหรียญทอง  
8 ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาวดี อินทร์ด้วง บ้านท่าขนอน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เหรียญเงิน  
9 นายสมชาย สุขกรม โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน สพป.ชุมพร เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม