ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางพนิดา ลักษณะวิมล โรงเรียนวัดเชิงเลน สพป.นนทบุรี เขต 2 เหรียญทอง  
2 นางประภาพรรณ ศรีลาเคน โรงเรียนบ้านหนองนกออกประชาสรรค์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง  
3 นางจินตนา สุหงษา โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย สพป.สุโขทัย เขต 1 เหรียญเงิน  
4 นางวนิดา อินทรัตน์ โรงเรียนบ้านควนเนียง สพป.สงขลา เขต 2 เหรียญเงิน  
5 นางเพชรรัตน์ เอียดสุย โรงเรียนบ้านท่าลาด สพป.พัทลุง เขต 2 เหรียญเงิน  
6 นางสาวศิริพร สนานคุณ โรงเรียนอนุบาลชุมพร สพป.ชุมพร เขต 1 เหรียญเงิน  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม