ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางมาลัยวรรณ สุทธาธาร โรงเรียนบ้านดงเกตุ สพป.นครปฐม เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง  
2 นางวารินทร์ กาบแก้ว โรงเรียนวัดจันทราวาส อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เหรียญทอง  
3 นางรินดา กัณฑ์ศรี โรงเรียนวัดไทรใหญ่ สพป.นนทบุรี เขต 2 เหรียญเงิน  
4 นางประพิศ ทรงวิชา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สพป.สกลนคร เขต 1 เหรียญทอง  
5 นางอรอุมา ธรรมวันนา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เหรียญทอง  
6 นางเลิศลักษณ์ คเชนทร์รัตนกุล โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เหรียญทอง  
7 นางดาริน มาน้อย โรงเรียนบ้านห้วยเอียน สพป.เชียงราย เขต 4 เหรียญเงิน  
8 นางเรวดี โรจน์ประโคน โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป.เชียงราย เขต 1 เหรียญทอง  
9 นายศุภกฤต บุญจินนา โรงเรียนอนุบาลตาก สพป.ตาก เขต 1 เหรียญทอง  
10 นางพรรณี แก้วสุวรรณ โรงเรียนวัดจังโหลน สพป.สงขลา เขต 2 เหรียญทอง  
11 นางปรานงค์ แก้วสุวรรณ โรงเรียนบ้านหาดหงส์ สพป.ชุมพร เขต 1 เหรียญทอง  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม