ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมแนะแนว ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวภูริชนรดา หนูขาว โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวด  
2 นางบัวเรียน มังตา โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เหรียญเงิน  
3 นางอาภรณ์ จันทร์สว่าง โรงเรียนบ้านดอนข่า สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เหรียญเงิน  
4 นางสาวมลัยวัลย์ ทาทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เหรียญเงิน  
5 นางรัตนา หนูแป้น โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา สพป.สงขลา เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม