ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางพรทิพย์ มณีเล็ก โรงเรียนวัดดอนยอ สพป.นครนายก เป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวด  
2 นางวันเพ็ญ เหลืองอรุณ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม.เขต 6 (ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ) ชนะเลิศเหรียญทอง  
3 นางวิลาวรรณ ชัยบุญมา โรงเรียนบ้านยอดชาด สพป.นครพนม เขต 1 เป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวด  
4 นางสุเนตตา แก้วไชย โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวด  
5 นางสุรีพร อิสสระวงษ์ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) สพป.ขอนแก่น เขต 1 เหรียญเงิน  
6 นางแสงหล้า เรืองพยัคฆ์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน สพม.เขต 35 (ลำปาง ลำพูน) เหรียญเงิน  
7 นางอุไรวรรณ โอลาพฤกษ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง) เหรียญทอง  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม