ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวสุภัสสรา สนธิ์เจริญ โรงเรียนวัดท่าชุมนุม สพป.อ่างทอง เหรียญเงิน  
2 นางสาวฉันทนา บุญมาก โรงเรียนสงวนหญิง สพม.เขต 9 (สุพรรณบุรี นครปฐม) ชนะเลิศเหรียญทอง  
3 นายสราวุธ สุธีรวงศ์ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี สพม.เขต 8 (ราชบุรี กาญจนบุรี) เหรียญเงิน  
4 นางปิยนาฎ มาคิน โรงเรียนผดุงนารี สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) เหรียญทอง  
5 นางสาวอาสรา คัวอักเถิง โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม.เขต 19 (เลย หนองบัวลำภู) เหรียญทอง  
6 นางจิตติมา ใจเครือ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) เหรียญทอง  
7 นางสาวตะวัน เขตคง โรงเรียนบ้านปากคลองลาน สพป.กำแพงเพชร เขต 2 เหรียญเงิน  
8 นางภัทรีบูรณ์ มุ่งงาม โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา) เหรียญทอง  
9 นางทองแข หมื่นพิลมทอง โรงเรียนแม่กุวิทยาคม สพม.เขต 38 (สุโขทัย ตาก) เหรียญทอง  
10 นางรัตนาภรณ์ ราชเมืองขวาง โรงเรียนวัดแหลมโตนด สพป.พัทลุง เขต 1 เหรียญเงิน  
11 นางปรีดา เปาะทองคำ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง) เหรียญเงิน  
12 นางจรัสศรี ไชยกุล โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สพม.เขต 16 (สงขลา สตูล) เหรียญเงิน  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม