ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายสมเกียรติ ศิลาเหลือง โรงเรียนบ้านนาชมดอนกลางวิทยา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เหรียญเงิน  
2 นางปุญญนุช ไชยมูล โรงเรียนมิตรภาพ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) เหรียญเงิน  
3 นางมยุรี สายรัตน์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เหรียญเงิน  
4 นางขนิษฐา มาบุญธรรม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 (แพร่ น่าน) ไม่ส่งผลงานเข้าประเมิน  
5 นางวีณา ทองขาว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง) ชนะเลิศเหรียญทอง  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม