ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางทิพวัลย์ วงศ์สุวรรณ โรงเรียนวัดหนองยาง สพป.อ่างทอง เหรียญทอง  
2 นางนันทวรรณ์ สมทรงแป้น โรงเรียนภัทรญาณวิทยา สพม.เขต 9 (สุพรรณบุรี นครปฐม) เหรียญทอง  
3 นางหัทยาพร สุภาสูรย์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพป.นนทบุรี เขต 1 เหรียญเงิน  
4 นางสาวจุฬาลักษณ์ บุตรสยาตรัส โรงเรียนหนองโตง สพป.สุรินทร์ เขต 1 เหรียญทอง  
5 นางยุภาพิน ทึนหาร โรงเรียนบ้านโนนรัง สพป.นครราชสีมา เขต 7 เหรียญทอง  
6 นางสาวขนิษฐา ปิตฝ่าย จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร) เหรียญเงิน  
7 นางจันทกานต์ ดวงมาลา โรงเรียนแม่สันวิทยา สพม.เขต 35 (ลำปาง ลำพูน) เหรียญทอง  
8 นางเบญจวรรณ เย็นอ่อน โรงเรียนบ้านวังบัว สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ไม่ส่งผลงานเข้าประเมิน  
9 นางสาวจำนงค์ ไชยมงคล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา) เหรียญทอง  
10 นางสาวจันทร์จิรา อินทร์ชนะ บ้านนาใหญ่ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เหรียญเงิน  
11 นางพรพิมล ชุมแสง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง) ชนะเลิศเหรียญทอง  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม