ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายสมบัติ ไชยศร โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) เหรียญทอง  
2 นายภัทร์กร ศรีเมือง โรงเรียนวัดมโนรม สพป.ชลบุรี เขต 3 เหรียญทอง  
3 นางจุฑาธิป ศรีสถิตย์ โรงเรียนบ้านหัวคู สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เหรียญทอง  
4 นายประวัติ สวัสดิ์วงศ์ชัย โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป.มุกดาหาร เหรียญทอง  
5 นางสุนันทา บุญเอนก โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) เหรียญทอง  
6 นายสุขะวัฒน์ สุขทั่ง โรงเรียนจ่านกร้อง สพม.เขต 39 (พิษณุโลก อุตรดิตถ์) เหรียญทอง  
7 นางศุภวรรณ สุภา โรงเรียนบ้านนาวงศ์ สพป.น่าน เขต 2 เหรียญทอง  
8 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ชารี เติมแต้ม โรงเรียนบ้านเขาพระ สพป.สงขลา เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง  
9 นางสาคร แรกคำนวน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง) เหรียญเงิน  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม