ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางอภิษฐา สวนเข้ม โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม สพม.เขต 8 (ราชบุรี กาญจนบุรี) ชนะเลิศเหรียญทอง  
2 นางจันทร์กรา บัวจง โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ สพม.เขต 10 (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร) เหรียญเงิน  
3 นางสาวมะลิวัลย์ ศิริวรรณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ สพม.เขต 6 (ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ) เหรียญเงิน  
4 ว่าที่ร้อยโทวัฒนสาร ปานเพชร โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) เหรียญเงิน  
5 นางสายพิน วงษารัตน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา) เหรียญเงิน  
6 นางสาวนิตยา คำหน่วย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 (แพร่ น่าน) ไม่ส่งผลงานเข้าประเมิน  
7 นายลุกมาน หนูยาหมาด โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สพม.เขต 16 (สงขลา สตูล) เหรียญเงิน  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ และไม่ถึง ๙๐ คะแนน   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม