สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.ยโสธร เขต 1

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายพิทยา นามบุญลือ โรงเรียนยางน้อย สพป.ยโสธร เขต 1
2 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นายปริต จันทรุทิน โรงเรียนบ้านดวนบากน้อย สพป.ยโสธร เขต 1
3 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านวิชาการ เหรียญทอง นายนพดล ศิริโชติ โรงเรียนบ้านผือฮี สพป.ยโสธร เขต 1
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางสุพรรณี ธงชัย โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน สพป.ยโสธร เขต 1
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านวิชาการ เหรียญทอง นายดุษฎีธร บุญเริ่ม โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน สพป.ยโสธร เขต 1
6 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางรชนก ส่องแสง โรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันครู 2503) สพป.ยโสธร เขต 1
7 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางสุพร สามัตถิยะ สพป.ยโสธร เขต 1
8 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน สพป.ยโสธร เขต 1
9 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บูรณาการ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นายยรรยง ปกป้อง โรงเรียนบ้านดงเจริญ สพป.ยโสธร เขต 1
10 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นายสุภชัย ปุริสาย สพป.ยโสธร เขต 1
11 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ เหรียญทอง นายเสนอ แสนคำ สพป.ยโสธร เขต 1
12 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางสาวมะลิลา แสงภักดี โรงเรียนบ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์ สพป.ยโสธร เขต 1
13 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางอุษณีย์ กรมเมือง สพป.ยโสธร เขต 1