สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.อ่างทอง

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง ว่าที่ร้อยตรีจิรวัฒน์ นาคพนม สพป.อ่างทอง
2 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ สพป.อ่างทอง
3 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางกัลยา มาลัย สพป.อ่างทอง
4 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นายมนู สุโธ โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ สพป.อ่างทอง
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาพิเศษเรียนร่วม ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางสุนทรี สายสุทธิ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป.อ่างทอง
6 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นายฉลอง อำพันเรือง โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์) สพป.อ่างทอง
7 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางภทรพร สุธาพจน์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์) สพป.อ่างทอง
8 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม(วิทยาคม) สพป.อ่างทอง
9 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางทิพวรรณ ช้างต่อ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์) สพป.อ่างทอง
10 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน โรงเรียนวัดท่าชุมนุม สพป.อ่างทอง
11 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางอัมพร บำเพ็ญ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์) สพป.อ่างทอง
12 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางสุพัฒนี มะลิทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง สพป.อ่างทอง
13 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางวรรณี คงทอง โรงเรียนวัดมหานาม สพป.อ่างทอง
14 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางสาวสุภัสสรา สนธิ์เจริญ โรงเรียนวัดท่าชุมนุม สพป.อ่างทอง
15 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นางสาวโอศฑี จังจริง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป.อ่างทอง
16 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางทิพวัลย์ วงศ์สุวรรณ โรงเรียนวัดหนองยาง สพป.อ่างทอง
17 บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวสมรัก ยวงเกตุ สพป.อ่างทอง
18 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง สพป.อ่างทอง
19 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านวิชาการ เหรียญเงิน โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์) สพป.อ่างทอง