สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพม.เขต 20 (อุดรธานี)

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นายชูวิทย์ สิงห์โท สพม.เขต 20 (อุดรธานี)
2 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ สพม.เขต 20 (อุดรธานี)
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นางปาริชาติ ตาสว่าง โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สพม.เขต 20 (อุดรธานี)
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นางทัศนีย์ ปลัดศรีช่วย โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม.เขต 20 (อุดรธานี)
5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง สพม.เขต 20 (อุดรธานี)
6 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางเนตรชนก ชมภูธร โรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา สพม.เขต 20 (อุดรธานี)
7 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางสรัญญา เชื้อขาวพิมพ์ โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ สพม.เขต 20 (อุดรธานี)
8 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวดวงสมร กองกูล โรงเรียนสร้างคอมวิทยา สพม.เขต 20 (อุดรธานี)
9 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ เหรียญทอง นายสมมาศ พรหมเจตน์ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม สพม.เขต 20 (อุดรธานี)
10 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นายสมมาตร คำเพิ่มพูล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม.เขต 20 (อุดรธานี)
11 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางศุภิญญา ประทุมศาลา โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สพม.เขต 20 (อุดรธานี)
12 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นายกฤช สาขามุละ โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม.เขต 20 (อุดรธานี)
13 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นายปฏิภาน พันโพธิ์ โรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา สพม.เขต 20 (อุดรธานี)
14 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน โรงเรียนไชยวานวิทยา สพม.เขต 20 (อุดรธานี)