สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพม.เขต 25 (ขอนแก่น)

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมแนะแนว ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางเพ็ญประภา ซุยกระเดื่อง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) สพม.เขต 25 (ขอนแก่น)
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมแนะแนว ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางเครือวัลย์ พนมหิรัญ โรงเรียนนครขอนแก่น สพม.เขต 25 (ขอนแก่น)
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางบงกช วิลาศรี โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม สพม.เขต 25 (ขอนแก่น)
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นายเสถียร เหล่าประเสริฐ โรงเรียนบ้านไผ่ สพม.เขต 25 (ขอนแก่น)
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางฉวีวรรณ พลธรรม โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม.เขต 25 (ขอนแก่น)
6 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย บูรณาการ ด้านวิชาการ เป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวด นายสันติ พันธุ์ชัย โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม.เขต 25 (ขอนแก่น)
7 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นายทรงศิลป์ อินกกผึ้ง โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม สพม.เขต 25 (ขอนแก่น)